Begroting 2020

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

310.545

304.966

293.260

293.259

291.046

283.814

279.295

Financiële vaste activa

49.458

43.924

40.225

37.925

35.725

33.625

31.625

Totaal vaste activa

360.003

348.890

333.485

331.184

326.771

317.439

310.920

Vlottende activa

Voorraden

44.622

37.558

37.543

37.543

37.543

37.543

37.543

Uitzettingen

20.021

27.218

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

Liquide middelen

448

2.128

0

0

0

0

0

Overlopende activa

14.730

17.969

16.469

14.969

15.069

15.069

15.069

Totaal vlottende activa

79.821

84.873

63.750

62.250

62.350

62.350

62.350

Totaal activa

439.824

433.763

397.235

393.434

389.121

379.789

373.270

Passiva

Vaste passiva

Reserves

50.445

65.007

36.036

32.793

32.598

30.186

29.004

Resultaat boekjaar

497

2.765

0

0

0

0

0

Voorzieningen

14.660

14.170

14.163

14.014

13.866

13.719

13.520

Vaste schuld

316.735

281.571

296.901

300.691

297.062

290.420

285.170

Totaal vaste passiva

382.337

363.513

347.100

347.498

343.526

334.325

327.694

Vlottende passiva

Vlottende schuld

43.589

57.084

37.599

33.400

33.059

32.928

33.040

Overlopende passiva

13.898

13.166

12.536

12.536

12.536

12.536

12.536

Totaal vlottende passiva

57.487

70.250

50.135

45.936

45.595

45.464

45.576

Totaal passiva

439.824

433.763

397.235

393.434

389.121

379.789

373.270

De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.

De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.