Begroting 2020

Financiële positie

Structurele begrotingsruimte

Rekeninghoudende met de bij het Financieel perspectief aangegeven mutaties, sluit de begroting 2020 – 2023 met een positief saldo van € 398.000 in 2020 oplopend tot € 918.000 in 2023.
Voorgesteld wordt dan ook om de saldi voor de jaren 2020 – 2023 vooralsnog in de begroting aan te houden als beschikbare ruimte.

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig

2020

2021

2022

2023

Saldi 2020 – 2023

398

1.055

641

918

Parkeren op stelpost Begrotingssaldo

-398

-1.055

-641

-918

Saldo

0

0

0

0