Begroting 2020

EMU-Saldo

EMU Saldo

Realisatie

Begroting

2.018

2.019

2.020

2.021

2.022

2.023

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

16.830

-32.606

-3.243

-71

-2.272

-1.182

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

-5.579

-11.706

-1

-2.213

-7.232

-4.519

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-490

-7

-149

-148

-147

-199

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-7.064

-15

0

0

0

0

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwacht boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

28.983

-20.892

-3.391

1.994

4.813

3.138