Begroting 2020

Begrotings- en realisatiecijfers per programma - thema's

Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018 (- = voordelig saldo)

Begroting 2019 (inc wijzigingen t/m september 2019)

Bgr 2020 lasten

Bgr 2020 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

2.861

3.195

3.219

3.219

- Burgerzaken

564

1.141

1.724

1.014

710

- Dienstverlening

552

710

228

228

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

6.515

7.142

7.685

60

7.625

- Beheer openbare ruimte

19.489

19.022

39.061

21.638

17.423

- Accommodaties & parkeren

13.334

16.904

21.302

7.747

13.555

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

767

922

1.078

1.078

- Bereikbaarheid & mobiliteit

-54

383

83

8

75

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

1.215

1.318

1.421

1.421

- Wonen

698

1.425

1.631

432

1.199

- Bouwprojecten & grex

-1.234

14.725

16.404

16.154

250

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

264

324

939

608

330

- Cultuur

6.153

6.271

8.402

2.021

6.380

- Recreatie & toerisme

611

1.023

961

211

750

- Cultureel erfgoed

28

62

47

47

- Sport

1.115

1.306

1.363

2

1.361

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

3.240

5.732

7.506

3.180

4.327

- Thuis in de wijk

6.448

4.842

7.303

7.303

- Maatwerk jeugd

29.874

31.955

32.679

32.679

- Maatwerk volwassenen

33.798

39.239

40.459

1.751

38.708

- Werk & inkomen

22.633

23.427

59.436

36.957

22.479

- Volksgezondheid

779

857

711

711

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

30.100

31.936

33.023

828

32.195

- Treasury

-5.348

-4.424

-494

3.883

4.377

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

-150.686

-159.578

164.365

164.365

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-14.633

-14.859

731

16.051

15.320

- Overige belastingen

-14.905

-5.138

172

5.079

4.907

- Overige baten & lasten

-11.009

-1.224

-603

841

1.444

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

-16.830

28.640

286.472

282.831

194.055

190.414

Saldo begroting 2020 (ex reserves)

3.640