Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert!

De komende periode 2020-2023 gaan wij met de organisatie aan de slag om tot een structuur te komen die beter aansluit bij de organisatie die wij willen zijn. In 2016 zijn we al gestart met het concernplan Nissewaard Leert!, om de organisatie bewust te maken en te faciliteren om flexibeler en adaptiever te werken waarbij we de inwoners, bedrijven of maatschappelijke partners centraal stellen. We willen een organisatie zijn die continu aansluiting houdt bij de ontwikkelingen die plaatsvinden om ons heen.

De steeds sneller elkaar opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen en (ver)nieuwe taakgebieden vragen een andere rol van de overheid. Een zoektocht waar iedere gemeente in Nederland zich mee bezig houdt, dus ook in Nissewaard houdt dit ons bezig. Dit zien wij bijvoorbeeld terug bij belangrijke ontwikkelthema’s in de organisatie zoals de Omgevingswet en het Sociaal Domein, waaronder de ontwikkeling van Thuis in de Wijk valt.

Of het nu om nieuwe wetgeving, of om technologische of maatschappelijke ontwikkelingen gaat, het heeft allemaal invloed  op hoe wij als organisatie ons werk doen voor de mensen die wonen en werken in Nissewaard. Ons uitgangspunt hierbij is dat organisaties niet zichzelf ontwikkelen, maar ontwikkelen doordat de werknemers zich blijven ontwikkelen.

Dat doen we door klantgericht, transparant en toegankelijk te zijn, samen te werken met partners en resultaten te boeken. We kunnen kritisch naar onze eigen werkwijze kijken en bedenken oplossingen die leiden tot verbetering. We werken samen, luisteren, zijn flexibel, geven en krijgen vertrouwen. We nemen ook zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van onze manier van werken. Ons doel is de klant beter te bedienen en ervoor te zorgen dat hij meer verantwoordelijkheid krijgt en neemt.

Met de ontwikkelingen als Ketengericht-, Zaakgewijs werken en Continu verbeteren wordt het voor een deel van de medewerkers en leidinggevenden steeds meer gebruikelijk om in verschillende samenstellingen samen te werken. We constateren dat de bestaande organisatiestructuur de veranderende manier van werken onvoldoende ondersteunt. Eind 2018 is besloten de organisatiestructuur aan te passen naar één die meer flexibiliteit geeft. Deze transitie zal in de komende twee jaar zijn beslag krijgen.

Na een periode van drie jaar Nissewaard Leert! en zicht op een andere organisatiestructuur kunnen we de eerdere uitgangspunten evalueren en aanscherpen. Met de blik op de toekomst, die verder reikt dan een collegeperiode, zullen we nieuwe strategische doelstellingen voor de organisatie formuleren.