Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nissewaard heeft ruim 100 km2 openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarnaast beschikt de gemeente Nissewaard over 247 accommodaties (peildatum 1 juli 2019) in de openbare ruimte. Al deze kapitaalgoederen dienen te worden onderhouden en aan het einde van hun levensduur te worden vervangen. Gelet op de duurzaamheid (leeftijd en technische staat) van de kapitaalgoederen is continue budgettaire bewaking van middelen noodzakelijk.

Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- , onderhouds- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van onderhoud van de kapitaalgoederen.

Per 1 juli 2019 gaat het voor het begrotingsjaar 2020 om de volgende kapitaalgoederen:

Kapitaalgoed

Aantal

Gebruiksgroep

Accommodaties

54
25
37
15
48
42
12
11
3 +
247

Onderwijs
Binnensport
Buitensport
Sociaal culturele objecten
Bijzondere objecten
Bedrijfsruimten/commercieel Vastgoed
Parkeervoorzieningen (gebouwd)
Werkgebouwen
Woningen
Totaal

Riolering

440 km
90 km

Vrijverval riolering
Persleiding en drukriolering

Wegen

2.753.371 m2
918.058 m2

Elementenverharding
Asfaltverharding

Civieltechnische kunstwerken

274
4
30
50
35
176

Bruggen / viaducten
Fietstunnels
Kademuren / damwanden
Geluidsschermen / keerwanden
Steigers / vlonders
Metselwerkkeermuren

Openbare verlichting

16.000

Lichtmasten

Water

60.513 m1
ruim 400
36
101.088 m1

Watergang
Duikers
Stuwen
Beschoeiing

Groen

4.825.000 m2
ca 33.000

Openbaar groen
Bomen

Spelen

260
1.223

Speelplaatsen
Speelvoorzieningen

Verkeer

19

Verkeersregelinstallaties

Algemeen beleidskader
Voor het opstellen van de beleids- , meerjaren onderhouds-, en beheerplannen wordt het kader gevormd door de volgende regelgeving:

  • Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten
  • De Financiële verordening gemeente Nissewaard, 2017
  • De Nota Activabeleid, 2015

Specifieke beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s

  • Kadernota Accommodatiebeleid, 2013
  • Uitvoeringsprogramma II Accommodaties 2014-2018
  • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), 2014

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het programma Schoon, Heel en Veilig.

Voor de accommodaties wordt gebruik gemaakt van meerjaren onderhoudsplannen. Voor het beheer van de openbare ruimte is in 2014 is gestart met het actualiseren van beheerplannen voor de gemeente Nissewaard.

In onderstaand overzicht wordt weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de meerjaren onderhoudsplannen en de actualisatie van de beheerplannen.

Overzicht beleids-, meerjaren onderhouds- en beheerplannen begrotingsjaar 2020:

Meerjaren onderhoudsplannen/
Beheerplannen

Jaartal vaststelling

Jaartal actualisatie

Financiële vertaling
in begroting

Achterstallig onderhoud

Accommodaties

2019

Jaarlijks

Ja, vaststelling 2019

Deels

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

2014

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Riolering & Stedelijk water

2017

2021

Ja

Nee

Wegen

2015

2019

Ja

Nee

Civieltechnische kunstwerken

2015

2019

Ja

Nee

Openbare verlichting

2015

2019

Ja

Nee

Spelen

2016

2020

Ja

Nee

Groen

2018

2021

Ja

Nee

Verkeer (VRI)

2017

2020

Ja

Nee

De beheerplannen wegen, civieltechnische kunstwerken en openbare verlichting worden in het najaar van 2019 geactualiseerd en begin 2020 vastgesteld voor de periode 2020-2023.