Begroting 2020

Overzichten o.b.v. wettelijke taakvelden

Begrotingscijfers per programma - taakvelden

Programma thema's              (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018 (- = voordelig saldo)

Begroting 2019 (inc wijzigingen t/m september 2019)

Bgr 2020 lasten

Bgr 2020 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.522

2.758

2.779

2.779

0.2 Burgerzaken

1.147

1.426

1.984

1.014

970

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.841

18.060

4.760

1.377

3.383

0.4 Overhead

29.710

32.101

32.700

899

31.802

0.5 Treasury

-5.348

-4.424

-494

3.883

4.377

0.61 OZB woningen

-9.013

-9.132

518

9.916

9.398

0.62 OZB niet-woningen

-5.620

-5.727

213

6.135

5.922

0.63 Parkeerbelasting

-339

-314

58

378

320

0.64 Overige belastingen

-14.904

-5.124

186

5.079

4.893

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-150.436

-159.310

268

164.365

164.097

0.8 Overige baten en lasten

-10.817

-1.419

-972

532

1.504

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

14.065

-31.756

1.897

5.140

1.293

4.535

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.798

5.947

5.412

253

5.159

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.224

2.679

3.163

81

3.082

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

13.843

14.060

15.289

837

14.452

2.2 Parkeren

1.634

2.072

4.722

2.738

1.984

2.3 Recreatieve havens

-2

-2

2

2

2.4 Economische havens en waterwegen

17

31

8

8

2.5 Openbaar vervoer

158

145

116

8

108

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

582

518

674

142

532

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

29

30

31

31

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3

105

646

544

102

3.4 Economische promotie

211

340

567

266

301

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

21

11

11

11

4.2 Onderwijshuisvesting

4.747

5.465

6.094

947

5.147

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.518

2.845

5.828

3.211

2.618

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.258

1.535

1.459

2

1.457

5.2 Sportaccommodaties

2.226

2.419

3.687

954

2.733

5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie

3.839

3.897

5.969

2.021

3.948

5.4 Musea

100

116

111

111

5.5 Cultureel erfgoed

298

338

525

7

518

5.6 Media

2.933

4.348

3.535

493

3.042

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.969

7.744

6.859

26

6.833

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.491

11.019

11.058

735

10.323

6.2 Wijkteams

3.279

6.355

3.966

8

3.958

6.3 Inkomensvoorzieningen

9.435

9.482

42.562

33.227

9.336

6.4 Begeleide participatie

10.798

10.610

14.013

3.355

10.658

6.5 Arbeidsparticipatie

3.400

4.651

4.277

309

3.969

6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO)

2.399

2.682

2.695

4

2.692

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.838

12.341

13.188

673

12.515

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22.497

23.576

24.409

24.409

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

17.636

20.807

21.019

900

20.119

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

232

124

187

187

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

3.759

4.891

4.996

178

4.818

7.2 Riolering

-710

-1.299

4.996

6.321

1.326

7.3 Afval

-1.072

-921

12.272

14.662

2.390

7.4 Milieubeheer

1.251

1.414

1.538

1.538

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

380

326

725

453

272

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

931

1.064

1.232

1.232

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

-11

-186

15.242

15.465

223

8.3 Wonen en bouwen

489

1.285

1.391

432

959

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten

-2.765

288.369

287.971

199.386

198.988

Saldo begroting 2020 (inc reserves)

398