Begroting 2020

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Personeelsmobiliteit
Voor 2020 wordt er een bedrag beschikbaar gesteld van € 103.596,- om personeelsmobiliteit vorm te geven. Dit bedrag wordt besteed aan loopbaaninstrumenten als psychologische testen, externe loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement, trainingen en opleiding.

Uit dit budget worden o.a. cursussen 'Pensioen in Zicht' voor medewerkers die met (vroeg) pensioen gaan, betaald. Daarnaast kan er van dit budget een medewerker in opleiding (MIO) en/of mentor ingezet worden bij een vervangingstraject bij gepland (pensioen)vertrek van een medewerker met veel unieke kennis. Voor mobiliteitstrajecten in het kader van de personeelsbezuinigingen worden tevens opleidingen betaald uit de reserve flankerend beleid.

Een gezonde organisatie kent altijd een bepaalde mate van instroom, doorstroom en uitstroom. Wij kennen een mobiliteitsbevorderend beleid, cultuur en acties om uiteindelijk te komen tot een meer adaptieve organisatie en medewerker. Hierbij zijn blijvende inzetbaarheid, talentmanagement en flexibiliteit van de medewerker belangrijke uitgangspunten. Maar ook de bovengenoemde vervangingstrajecten behoren tot de mogelijkheid.
Aan de hand van het bovenstaande wordt beoordeeld op welke wijze het budget Personeelsmobiliteit op passende wijze ingezet kan worden om de genoemde doelstellingen te realiseren.

Gratificaties in verband met ambtsjubilea
In 2020 wordt voor Nissewaard verwacht dat er een aantal ambtsjubilea van 25 en 40 jaar plaatsvindt. Totaal is in 2020 een bedrag van € 95.196,- hiervooropgenomen.

Arbo en ziekteverzuim
Het budget voor ARBO- en ziekteverzuim is voor 2020 totaal € 284.579,- begroot.
Dit budget is opgesplitst in drie delen.

Voor het contract met de Arbodienst Zorg van de Zaak is voor 2020 een bedrag begroot van € 115.887,-.
Daarnaast is er een bedrag opgenomen van € 61.614,- ten bate van re-integratieactiviteiten in het kader van ziekte, arbeidsdeskundige onderzoeken, bedrijfsmaatschappelijk werk, Periodieke Arbeid Gezondheidskundige Onderzoeken (PAGO's) en keuringen. Het derde deel is een bedrag van € 107.078,- ten bate van de Fit en Vitaal regeling welke per 1 januari 2019 is ingevoerd.