Begroting 2020

Overzicht van incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.

 

2020

2021

2022

2023

Incidentele lasten

Bestuur & dienstverlening, burgerzaken

25.000

113.991

113.991

113.991

Bestuur & dienstverlening, bestuur

20.000

20.000

Schoon, heel en veilig, accommodaties & parkeren

79.582

2.400

250.000

250.000

Schoon, heel & veilig, beheer openbare ruimte

165.000

165.000

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, grondexploitatie

14.451.178

11.279.797

11.225.984

10.269.734

Duurzaam, ontwikkelen & wonen, ruimtelijke ontwikkeling

119.000

119.000

Leren, participeren & ondersteunen, onderwijs

99.449

Leren, participeren & ondersteunen, samenkracht en burgerparticipatie

98.472

Leren, participeren & ondersteunen, werk, inkomen, armoedebeleid, emancipatie

355.000

294.024

140.000

Leren, participeren & ondersteunen, thuis in de wijk

1.204.688

596.500

Leren, participeren & ondersteunen, maatwerk jeugd

4.800.838

1.826.435

184.738

44.713

Leren, participeren & ondersteunen, maatwerk volwassenen

75.000

75.000

Leren, participeren & ondersteunen, volksgezondheid

63.150

63.150

Overige algemene dekkingsmiddelen, ondersteuning organisatie

202.958

102.162

221.222

200.222

Overige algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

78.500

228.500

Subtotaal incidentele lasten excl. reserves

-21.455.315

-14.353.459

-12.518.435

-11.411.160

Toelichting incidentele lasten > € 100.000

Programma 1 Bestuur - Dienstverlening

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 113.991 in 2021, 2023 en 2023, houdt verband met de verkiezingen, volgens de verkiezingskalender is er in die jaren een verkiezing gepland. 

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 250.000 in 2022 en 2023 houdt verband met het gastvrij parkeren (onttrekking algemene reserve).

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Het bedrag aan incidentele lasten ad. €165.000 in 2022 en 2023 betreft voor € 140.000 incidenteel geld voor duurzaamheid (onttrekking algemene reserve) en voor € 20.000 extra budget m.b.t. recreatie (onttrekking algemene reserve).

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Bouwprojecten & grondexploitatie

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 14.451.178 in 2020, € 11.279.797 in 2021, € 11.225.984 in 2022 en € 10.269.734 houdt verband met de grondexploitatie.

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Ruimtelijke ontwikkeling

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 119.000 in 2022 en 2023 houdt verband met de implementatie van de omgevingswet (onttrekking algemene reserve).

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen -werk, inkomen, armoedebeleid en emancipatie

Het bedrag aan incidentele lasten ad. €355.000 in 2020, € 294.024 in 2021 en € 140.000 in 2023 houdt voor
€ 355.000 in 2020 en € 170.000 in 2021 verband het koersdocument VPW en voor € 124.000 in 2021 en
€ 140.000 in 2022 houdt het verband met de nota financiële keten in beeld..

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen - Maatwerk jeugd

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 4.800.838 in 2020 en € 1.826.435 in 2021, € 184.738 en € 44.713 houdt verband met diverse lasten m.b.t. jeugd.

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen - Thuis in de wijk

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 1.204.688 in 2020 en € 596.500 in 2021, houdt verband met diverse lasten m.b.t. Thuis in de wijk.

Algemene dekkingsmiddelen – Overhead ondersteuning organisatie

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 202.958 in 2020, € 102.162 in 2021, € 221.222 in 2022 en € 200.222 in 2024 houdt, voor het merendeel, verband met zaakgewijs werken.

Algemene dekkingsmiddelen – Overige baten & lasten

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 78.500 in 2022 en € 228.500 in 2023 houdt verband met het innovatie-/investeringsbudget (onttrekking algemene reserve).

Reserve beheer

De incidentele lasten in 2022 en 2023 van € 150.000 betreft de storting in de reserve beheer t.l.v. de algemene reserve.

Reserve onderwijshuisvesting

De incidentele lasten in 2020 en 2021 van € 1.750.000 betreft de storting in de reserve onderwijshuisvesting.

Reserve herstructurering

De incidentele lasten in 2022 € 1.000.000 betreft de storting in de reserve herstructurering t.l.v. de algemene reserve.

Toelichting incidentele baten > € 100.000

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Bouwprojecten & grondexploitatie

Het bedrag aan incidentele baten ad. € 14.315.704 in 2020, € 11.141.591  in 2021, € 11.083.879 in 2022 en € 10.124.787 houdt verband met de grondexploitatie.

Algemene reserve

Het bedrag aan incidentele baten ad. € 1.000.000 in 2021, betreft de storting in de reserve herstructurering, de incidentele baat ad. € 1.822.500 in 2022 en € 1.132.500 in 2023 betreffen de hierboven beschreven mutaties waarbij onttrekking aan de algemene reserve bijstaat.

Reserve sociaal domein

Het bedrag aan incidentele baten ad. € 3.042.648 in 2019, € 914.729 in 2020 en € 2.832 in 2021 zijn onttrekkingen t.b.v. van het sociaal domein.

Structurele stortingen/onttrekkingen reserves

2020

2021

2022

2023

Structurele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve flankerend beleid

20.000

20.000

20.000

20.000

Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

11.822

11.822

11.822

11.822

Subtotaal structurele stortingen reserves (taakveld 0.10)

-31.822

-31.822

-31.822

-31.822

Structurele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

583.726

178.664

178.664

178.664

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

12.182

12.182

12.182

12.182

Onttrekking De Boeg

14.880

14.880

14.880

14.880

Onttrekking reserve flankerend beleid

400.000

400.000

400.000

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10)

1.010.788

605.726

605.726

205.726

Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10)

978.966

573.904

573.904

173.904

Totaaloverzicht structureel/incidenteel

2020

2021

2022

2023

Totale baten

287.971

284.844

280.695

282.021

Totale lasten

-287.573

-283.788

-280.053

-281.102

Saldo baten en lasten

Inc lasten

21.455

14.353

12.518

11.411

Toevoegingen aan reserves

1.866

2.750

150

150

Totaal inc lasten

23.321

17.103

12.668

11.561

Inc baten

14.316

11.142

11.084

10.125

Onttrekkingen aan reserves

4.129

2.372

1.988

1.158

Totaal inc baten

18.445

13.513

13.072

11.283

Structurele lasten

264.221

266.653

267.353

269.509

Toevoegingen aan reserves

32

32

32

32

Totaal structurele lasten

264.253

266.685

267.385

269.541

Structurele baten

268.516

270.725

267.017

270.532

Onttrekkingen aan reserves

1.011

606

606

206

Totaal structurele baten

269.526

271.330

267.623

270.738

Incidenteel saldo

-4.876

-3.590

403

-278

Structureel saldo

5.273

4.646

238

1.197

Totaal saldo

397

1.055

641

918

Totale begrotingslasten

-287.573

-283.788

-280.053

-281.102

Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten

1,83%

1,64%

0,08%

0,43%

Het jaar 2020 en de meerjarenraming laten zien dat er sprake is van een jaarlijks overschot in het structurele saldo. Uit de tabel blijkt dat we voor de begroting 2020 en bijbehorende meerjarenraming  voldoen aan de norm van financieel materieel evenwicht.