Begroting 2020

Mutaties in reserves per programma - thema's

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018 (- = voordelig saldo)

Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019)

Bgr 2020 lasten

Bgr 2020 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

-16.830

28.640

286.472

282.831

194.055

190.414

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

- Burgerzaken

-181

22

22

- Dienstverlening

-128

-255

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

-35

- Beheer openbare ruimte

633

-4.668

12

12

- Accommodaties & parkeren

-289

-325

1.855

584

1.271

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

- Bereikbaarheid & mobiliteit

-178

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

-45

- Wonen

-143

-244

- Bouwprojecten & grex

1.628

-15.065

1

15

14

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

- Cultuur

25

- Recreatie & toerisme

-128

-153

- Cultureel erfgoed

- Sport

-215

-224

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

-118

-202

- Thuis in de wijk

-2.034

-2.141

2.180

2.180

- Maatwerk jeugd

-3.570

-396

772

772

- Maatwerk volwassenen

447

-1.079

779

779

- Werk & inkomen

1.457

-1.471

31

31

- Volksgezondheid

52

-53

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

-278

- Treasury

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

- Overige belastingen

9.800

- Overige baten & lasten

6.927

-1.926

20

767

747

Totaal reserves

1.897

5.140

1.293

4.535

Saldo reserves

-3.242

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves)

-2.765

288.369

287.971

195.347

194.950

Saldo begroting 2020 (inc reserves)

397.816