Begroting 2020

Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen worden de verbonden partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.
Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de gemeenteraad:

  • De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over die programma’s.
  • Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Bijdragen Nissewaard aan verbonden partijen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Gemeenschappelijke regeling

Voorne-Putten Werkt

€ 9.376.832

€ 8.393.927

n.n.b

Syntrophos

€ 7.421.264

€ 7.047.973

€ 7.064.430

Jeugdhulp Rijnmond

€ 17.027.984

€ 17.521.790

€ 18.374.543

CJG Rijnmond

€ 2.119.800

€ 2.319.000

€ 1.850.000

GGD Rotterdam-Rijnmond

€ 515.679

€ 442.680

€ 556.140

Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg

€ 651.475

€ 618.413

€ 572.934

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

€ 955.548

€ 976.672

€ 1.014.075

Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

€ 4.486.298

€ 4.796.896

€ 4.901.085

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

€ 251.008

€ 250.896

€ 262.929

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

€ 214.349

€ 218.211

€ 227.084

Vennootschappen en coöperaties

Elementen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Dataland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNG bank NV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stedin

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Eneco

n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

NV Reinis

€ 12.136.005

n.n.b. 

n.n.b.

Evides

n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Stichtingen en verenigingen

N.v.t.

Overige verbonden partijen

N.v.t.